Anunturi

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL GALAȚI

COMUNA SMÂRDAN

Strada Galați, nr. 53

Cod poștal 807275

Telefon 0236 830 020

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.primariasmardan.ro

 
 
 

 

                                                                                                                              Nr.înreg 11385/10.11.2022

 

                                                 INVITAȚIE DEPUNERE OFERTĂ PREȚ

 

 

 

   Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că: U.A.T. Comuna Smârdan, județul Galați, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să contracteze prin achiziție directă, Studii de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” Extinderea sistemului de apă și canalizare în comuna Smârdan”,

 

Și vă invităm sa depuneți oferta financiară și tehnică având în vedere următoarele :

 

1. Autoritatea contractantă : U.A.T. Comuna Smârdan – județul Galați

 

Adresa : Str. Galați nr.53, comuna Smârdan

 

Cod fiscal :4150000

 

Telefon : 0236 830020, 0236 830076, 0236 830026

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Denumire contract :

 

Studii de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” EXTINDEREA SISTEMULUI DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA SMÂRDAN”.

 

3. Sursa de finanțare : PNRR;

 

4. Valoarea estimată a achiziției : 150.000,00 lei ( fără TVA);

 

5. Codurile de clasificare CPV : Cod 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize (Rev.2);

 

6.Termen de execuție: Studiul de fezabilitate trebuie executat și receptionat până la data de 15.12.2022

 

7. Perioada de valabilitate a ofertelor : 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor;

 

  

 

8. Mod de achiziție : în temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 și H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică , U.A.T Comuna Smârdan, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează servicii prin ”achiziție directă”;

 

9. Condiții : Executantul trebuie sa dispună de personal calificat, conform legislației în vigoare;

 

10. Ofertanții pot vizita amplasamentul și dacă este cazul pot face observații ( să solicite clarificări) în timp util, orice pretenții ulterioare sunt nule și nu vor fi luate în considerare;  

 

11.Termenul de plată al contravalorii contractului este de 30 zile de la semnarea procesului verbal de recepție, la terminarea studiului de fezabilitate, în baza facturii fiscale emise de către operatorul economic;

 

12. Criteriul de atribuire : prețul cel mai scăzut, dintre ofertele declarate admisibile;

 

13. Data și ora limită de depunere a ofertelor :30.11.2022, ora 16:30 P.M ;  

 

14. Adresa la care se deschid ofertele : U.A.T. Comuna Smârdan, Str. Galați nr.53, județul Galați;

 

15. Oferta va cuprinde :

 

         a. oferta financiară se va prezenta în lei, în conformitate cu documentele atașate;

 

         b. oferta va mai cuprinde și termenul de execuție a studiului de fezabilitate , care va fi corelat cu punctul 6;

 

- declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016;

 

- declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

 

Pentru detalii vă rugăm să folosiți datele de contact din anunț.

 

 

 

 

Înregistrare în Registru de evidenta a sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate 

Pentru înregistrare vă rugăm să completați formmularul de AICI  și să îl trimiteți pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Anunț public - Combaterea buruienii ambrozia

Primărie comunei Smârdan, județul Galați informează cetățenii cu privire la  prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, potrivit cărora proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific  “Ambrosia artemisiifolia”, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

În vederea distrugerii  buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Măsurile se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

AMBROZIA (Ambrosia artemisiifolia) este o buruiană aparent inofensivă, dar care le poate cauza probleme serioase de sănătate persoanelor alergice. Denumită popular în România, în funcție de zonă, Floarea pustei sau Iarba se pârloagă, ambrozia apare mai ales vara.

Pentru informații suplimentare accesați linkul http://www.madr.ro/docs/minister/Ambrozia-prezentare-combatere.pdf   

În atenția crescătorilor de albine

         Primăria comunei Smârdan vă informează că în perioada 21.06.2019 – 22.06.2019 se va desfășura pe întreg teritoriul comunei Smârdan (satele Smârdan, Mihail Kogălniceanu și Cișmele) un proces de dezinsecție împotriva țânțarilor și altor insecte, cu Superkiller 25 e.c. și K-othtire profi E.C. 250.

Primar

Stroea Costică

 

ANUNŢ

IN PERIOADA 15 IANUARIE -- 31 IANUARIE 2018. IN COMUNA SMIROAN CU SATELE COMPONENTE VOR ÎNCEPE LUCRĂRILE DE CADASTRU SISTEMATIC SI INTABULARE PENTRU TERENURILE AFLATE IN EXTRAVILANUL COMUNEI SMIRDAN (ARABIL, VIE SI ALTE CATEGORII) LUCRĂRI CE SE VOR REALIZA GRATUIT. IN CONCLUZIE TOTI DEŢINĂTORII DE TRENURI EXTRAVILANE .PROPRIETARI SAU MOŞTENITORI SINT INVITATI LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI SMIRDAN IN PERIOADA MAI SUS ARATATA CU TOATE DOCUMENTELE LEGATE DE TERENURI EXTRAVILANE SI ANUME:

- CARTE DE IDENTITATE SAU Bl

- TITLURI DE PROPRIETATE TERENURI ACTE DE VINZARE-CUMPARARE TERENURI

- CERTIFICATE DE DECES PROPRIETAR SAU MOŞTENITOR

- CERTIFICATE DE NAŞTERE PROPRIETARI SAU MOŞTENITORI CE AU LEGĂTURĂ CU TERENURILE

- ALTE DOCUMENTE CE AU LEGĂTURĂ CU TERENURILE EXTRAVILANE

PROPRIETARII SAU MOŞTENITORII CARE NU SE VOR PREZENTA IN ACEASTA PERIOADA CU DOCUMENTELE SOLICITATE NU VOR BENEFICIA DE GRATUITATEA LUCRĂRII DE CADASTRU, INTABULAREA SI ÎNSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A TERENURILOR

PRIMAR

STROEA COSTICA

Weather

Galati °C
  29.05.2023 Ferienhaus Ostsee